Expliciete aandacht voor Nationale Parken in brief een Tweede Kamer over NOVI

30-04-2020 753 keer bekeken 0 reacties

Expliciete aandacht voor de Nationale Parken in een brief aan de Tweede kamer over de NOVI. Ten opzichte van de ontwerp-NOVI zijn in deze brief aan de Tweede Kamer over regie en nadere keuzes van het Rijk een aantal aanvullende nationale richtinggevende keuzes benoemd.

De regeling van zes miloen voor de Nationale Parken geeft weer dat het Rijk enthousiast is over de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe Stijl. Zes miljoen voor gebiedsprocessen in Nationale Parken is een stimulans voor de ontwikkeling van de gebieden. Zeker ook omdat de Minister de ontwikkeling van de Nationale Parken in combinatie ziet met andere grote ruimtelijke opgaven. Ook daarvoor zijn middelen beschikbaar die kunnen worden ingezet in de noodzakelijke fysieke investeringen, zoals die welke zijn vrijgekomen voor stikstof in en om N2000, landbouwtransitie, natuurimpuls, klimaatopgaven, ...

Een passage uit de NOVI brief van 23 april jl:
‘Het kabinet onderzoekt mogelijkheden voor het creëren van robuuste natuurnetwerken en verbindingen en het realiseren van bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden (dan wel een vorm van extensieve landbouw rondom Natura 2000 gebieden). In de voor landbouw goed geschikte gebieden wil het kabinet juist ruimte geven voor deze functie. Dat levert tevens kansen op voor landschapsontwikkeling en –herstel, voor waterbuffering en een aantrekkelijke leefomgeving. Dit geldt bij uitstek in de Nationale parken (Nieuwe Stijl) maar zou ook elders gemeengoed moeten zijn. Per gebied kijken we welke functies met minimale belasting inpasbaar zijn in zones rond Natura 2000 gebieden. Dit kan natuur zijn maar ook extensieve, emissiearme landbouw, andere passende economische functies of (kleinschalige) woningbouw. Verplaatsing van functies zal in een aantal gevallen aan de orde zijn. Een dergelijke gebiedsspecifieke uitwerking van de opgaven levert tevens een bijdrage aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland en wordt benut om landschappelijke structuren, het streekeigen karakter en cultureel erfgoed te versterken.’

Lees de volledige brief van 23 april jl.

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen