STAND VAN ZAKEN UITWERKING BELEIDSPROGRAMMA NATIONALE PARKEN

22-03-2024 109 keer bekeken 0 reacties

Een terugkoppeling van het Ministerie van LNV op de stand van zaken uitwerking Beleidsprogramma Nationale parken

Stand van zaken subsidieregeling Ondersteuning nationale parken 2024 
De tekst van de regeling 2024 is inmiddels in een vergevorderd stadium. Op 22 februari jl. is de conceptinhoud tijdens het coördinatorenoverleg aan de nationale parken toegelicht.

Van de in deze bijeenkomst gestelde vragen wordt een overzicht met Q&A’s gemaakt dat wordt gedeeld met de parken en provincies.  

Na intern overleg, waarin de reacties van de parken ook zijn meegenomen, is besloten om de looptijd van de Regeling 2024 vast te stellen op 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025.

De subsidiabele kosten kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 worden opgevoerd. Het subsidiebedrag is vastgesteld op € 3,6 mln. Dit bedrag zal evenredig over de aanvragende parken worden verdeeld.

RVO zal de aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. Het loont dus om zo snel mogelijk na openstelling van de regeling de aanvraag in te dienen.

We werken toe naar opening van de regeling vanaf 1 mei t/m 7 juni 2024. De regeling kan pas van start gaan na definitief akkoord op de begroting door de Tweede en de Eerste Kamer. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord met de LNV-begroting. Het wachten is op de stemmingen in de Eerste Kamer die op 19 maart plaatsvinden. Daarna zal de regeling medio april gepubliceerd worden.  

Verdeling educatie- en communicatiegelden 2024 (IVN)  
In reactie op de door LNV opgevraagde ambitieplannen ten aanzien van educatie en communicatie heeft Linda Böcker op 24 januari jl. de voorzitters van de parken geïnformeerd over de verdeling van de educatiegelden van LNV voor het IVN in 2024. Bij de parken is grote ambitie om met educatie en communicatie aan de slag te gaan. Een ambitie die groter is dan de bij LNV beschikbare middelen.  

LNV heeft besloten om voor 2024 een subsidiebedrag van € 1,3 mln. beschikbaar te stellen voor de coördinatie van educatie en communicatie via het IVN. Dit is een verhoging van ca. 25% ten opzichte van het bedrag van 2023. Met het extra beschikbare geld wordt in 2024 de ondergrens van de bijdrage aan een aantal parken verhoogd; de nieuwe ondergrens is € 55.000.

Gezien de vele ambities die zijn uitgewerkt in de plannen en de daarvoor gevraagde bedragen realiseert LNV zich dat de meeste parken hadden gehoopt op meer geld voor 2024. Daarom is ook de bredere ondersteuningsregeling voor 2024 te gebruiken voor educatie en communicatie-activiteiten.  

De ambitieplannen geven een doorkijk naar 2025 en verder. Later in 2024 zal LNV de plannen gebruiken om te bezien hoe de ondersteuning voor educatie en communicatie-activiteiten voor 2025 en verder eruit moet zien en transparante en uitlegbare criteria uitwerken voor de verdeling van de financiële bijdrage per nationaal park.  

Nieuws uit de stuurgroep nationale parken: start nieuwe structuur, stuurgroep wordt OGON 
Op 7 februari 2024 vond de stuurgroep nationale parken plaats in aanwezigheid van Jan van de Venis (SNP), Harold Hofstra (gedeputeerde Flevoland, beoogd aanspreekpunt namens het IPO) en, namens LNV, Geertje van Hooijdonk (vz), Linda Böcker en Elze Hemke (secr). Op basis van de notitie van de werkgroep met voorstellen over de landelijke overlegstructuur heeft de stuurgroep besloten te starten met de nieuwe structuur. Dit betekent dat de stuurgroep nu is opgeheven en is overgegaan in OGON. Gestart wordt met het Natuurterreinenbeheeroverleg en het Landelijk Partneroverleg. Regiegroep en Kernteam komen in deze structuur te vervallen. De samenstelling van het OGON is gelijk aan die van de stuurgroep, inclusief het NPB als adviseur. Het eerste overleg van het OGON staat gepland op 10 april 2024. 

Voortgang Beleidsregel Nationale Parken  
De beleidsregel legt de wettelijke bepalingen vast voor de aanwijzing en grenswijziging van nationale parken, zoals die zijn aangekondigd in het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030.   

In januari 2024 is de Omgevingswet van kracht gegaan. De Wet natuurbescherming, met in art. 8.3 de paragraaf nationale parken, is in zijn geheel overgenomen in de Omgevingswet.
Verdere concretisering van de criteria in de wet zou een wetswijziging met zich meebrengen, veelal een langdurig traject. Daarom is ervoor gekozen de criteria in een beleidsregel te verduidelijken.

De beleidsregel is derhalve een verdere concretisering van de criteria in art. 3.68 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit geeft statusaanvragen duidelijkheid op korte termijn. De criteria in deze beleidsregel zijn tevens de invulling van de IUCN-afspraken over de aard en status van een nationaal park in Nederland. De Adviescommissie Nationale Parken heeft geadviseerd bij het tot stand komen van de beleidsregel.   
Binnenkort wordt de tekst voor een korte consultatie (2 weken) schriftelijk voorgelegd aan het netwerk van parken, partners en provincies. Vervolgens zal de tekst ter besluitvorming aan de minister worden voorgelegd. Na publicatie in de Staatscourant treedt de beleidsregel in werking. Naar verwachting is dit op zijn vroegst eind april 2024.  

Monitoring  
De werkgroep is gestart met de vormgeving en opzet van een monitoringsysteem. Specifiek worden er twee monitors opgezet: een voortgangs- en een beleidsmonitor. De voortgangsmonitor geeft zicht op de activiteiten die ondernomen worden om de doelen uit het beleidsprogramma te realiseren. De beleidsmonitor meet het specifieke effect van deze activiteiten: komt de realisatie van de doelen dichterbij. Op 4 april a.s. organiseert het SNP een bijeenkomst om feedback op te halen over de tussenstappen behorend bij de doelen van het beleidsprogramma. Om het effect van de activiteiten te peilen, zal nog dit jaar een nul-meting wordt uitgevoerd om het beginpunt vast te stellen.  

Parkendeal en partnerafspraken  
LNV werkt samen met het NPB aan de opzet van een nieuwe parkendeal. In deze deal komen o.a. afspraken op stelselniveau met de gezamenlijke parken en afspraken met de partners en natuurterreinbeheerders over hun bijdragen aan de realisatie van de doelen.  
De gesprekken met de verschillende partijen worden binnenkort ingepland door NPB en LNV.   
Het streven is om in mei de parkendeal af te ronden en deze tijdens een bijeenkomst gezamenlijk te ondertekenen. 

 

 

 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen